4/20/16

សូត្រប្រណិត High Value Silk

ទិសដៅទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសូត្រសំរាប់កម្ពុជា
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦
Cambodian Women on the Silk Road To Trade to Success 
Phnom Penh 18 March 2016


1 comment:

  1. Thanks for sharing this kind of useful information. Pashion clothing offers you the wide variety of quality product with very realistic rates. We are the well-known product manufacturer and exporter like t-shirts, bags, jackets, umbrella, cap in all over the world. Contact us @: Pashion Clothing Pvt Ltd Mobile: +91 7774080211 E-mail: aiyaz@pashionclothing.com Web site: www.pashionclothing.com

    ReplyDelete