4/20/16

សូត្រប្រណិត High Value Silk

ទិសដៅទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសូត្រសំរាប់កម្ពុជា
ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៦
Cambodian Women on the Silk Road To Trade to Success 
Phnom Penh 18 March 2016


No comments:

Post a Comment